Statuten / HH regelement

Statuten en Huishoudelijk regelement

U kunt hieronder een keuze maken

Statuten

Huishoudelijk regelement

Concept huishoudelijk reglement Huurders Belangen Vereniging de Alliantie te Almere.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging de Alliantie te Almere en geeft richtlijnen voor het handelen van het bestuur en leden van de vereniging.

Het is een aanvulling op en verwijst naar de statuten zoals deze zijn gepasseerd bij de notaris de dd…..

Definities

Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

Huurder

De persoon of rechtspersoon die een huur- of gebruiksovereenkomst heeft gesloten met de verhuurder.

Onder huurder wordt mede verstaan:

Medehuurder in de zin van artikel 266 boek 7.4 van het Burgerlijk Wetboek.

De persoon bedoeld in de zin van artikel 267 boek 7.4 van het Burgerlijk Wetboek.

Degene die de woongelegenheid met toestemming van de verhuurder huurt van een huurder die haar huurt van de verhuurder.

Bewoner

Onder bewoner wordt, naast de huurder, verstaan degene die met instemming van de huurder en/of verhuurder zijn hoofdverblijf in de gehuurde woongelegenheid heeft.

Bewonerscommissie

De commissie zoals bedoeld in de Overlegwet en erkend door de Alliantie en/of de vereniging op grond van het Participatiereglement.

Verhuurder

De Alliantie

Lokale vestiging

De vestiging van de verhuurder in Almere

Complex

Een nader overeen te komen of reeds vastgesteld geografische eenheid van wooneenheden van de verhuurder, ook wel wooncomplex genoemd.

Lidmaatschap

Iedere huurder is, na het teken van de huurovereenkomst, automatisch lid van de Huurders Belangen Vereniging de Alliantie te Almere.

Royement

Een verzoek tot royement van een lid van de vereniging kan alleen aan de vereniging kenbaar gemaakt worden en behandeld door het bestuur van de vereniging.

Een verzoek tot royement kan op de volgende wijze kenbaar worden gemaakt:

a. door het bestuur van de vereniging.

b. door een bewonerscommissie.

c . door tenminste 10 leden van de vereniging.

Een verzoek tot royement dient schriftelijk en met reden omkleed bij het secretariaat van de vereniging te worden ingediend.

Het bestuur is gehouden elk verzoek te behandelen.

Een verzoek tot royement van een bestuurslid kan slechts in behandeling worden genomen nadat over ontzetting van het bestuurslid uit zijn/haar functie is beslist.

Van alle bij dit reglement voorgeschreven en gereglementeerde verzoeken wordt door het bestuur per omgaande aan betrokkenen bericht van ontvangst verstrekt.

Het bestuur

De kandidaatstelling van bestuurleden.

Het bestuur van de vereniging nodigt de leden van de vereniging schriftelijk dan wel door middel van moderne communicatiemiddelen dan wel door publicatie in de plaatselijke dagbladen, uit zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

In deze publicatie worden de voorwaarden, profielschets en de sluitingsdatum van de kandidaatstelling vermeld.

De profielschetsen waaraan kandidaten moeten voldoen worden door het bestuur vastgesteld.

Kandidaten kunnen, behalve door leden, ook worden aangesteld door het bestuur.

Indien een kandidaatstelling plaatsvindt na sluitingsdatum dan wordt deze niet meer in beschouwing genomen en derhalve terzijde gelegd.

De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging.

De kandidaatstelling wordt minimaal twee weken voor de Algemene Leden Vergadering, waarin over de benoeming wordt beslist, schriftelijk ingediend. Bij de kandidaatstelling wordt gevoegd een overzicht van personalia en (neven)functies van de kandidaat.

Bij de kandidaatstelling wordt tevens een persoonlijke schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd waarin hij of zij stelt de geambieerde functie bij uitverkiezing door de vereniging te zullen aanvaarden en waarin hij of zij zich tevens bekend en akkoord verklaart met de beoordelings – en verkiezingsprocedure, zoals deze is omschreven en vastgelegd.

Verkiezingen

De benoeming van de bestuursleden kan alleen met goedkeuring van de leden ten tijde van de Algemene Leden Vergadering geschieden.

Deze verkiezing kan eventueel, op verzoek van het bestuur of de leden,schriftelijk plaatsvinden.

Indien er maar één kandidaat per bestuursfunctie is, worden er geen verkiezingen gehouden maar zal het bestuur de kandidaat aan de Algemene Leden Vergadering voordragen waarna de vergadering tot benoeming kan overgaan.

Werkwijze van het bestuur

 • De bestuursvergaderingen worden schriftelijk, minimaal 6 dagen van te voren, bijeengeroepen door of namens de voorzitter.
 • De bijeenroeping gaat vergezeld met de vaste agenda punten;
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Vaststellen notulen vorige vergadering
 • Ingekomen stukken
 • Stand van zaken dagelijks bestuur
 • Rondvraag
 • Eventueel een besluiten lijst
 • Actielijst
 • Vergoeding
 • Het bestuur kan voor diverse bestuursfuncties en werkzaamheden een vaste jke onkostenvergoeding vaststellen.

Onkosten en declaraties

Het bestuur stelt vast welke onkosten er naast de vaste onkostenvergoeding bij de penningmeester kunnen worden gedeclareerd.

Rooster van aftreden

Het bestuur ontwerpt een dusdanig rooster van aftreden zodat de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft.

Ieder bestuurslid kan, na afloop van zij of haar termijn, herkozen worden.

Bestuursleden dienen,uitzonderringen daar gelaten, drie maanden van te voren aan te geven als zij tussentijds willen aftreden.

Samenstelling en taken van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet verenigbaar.

Het dagelijks bestuur van de vereniging draagt gezamenlijk zorg voor het in acht nemen van de statuten en reglementen binnen de vereniging.

Het dagelijks bestuur is gezamenlijk bevoegd de vereniging in rechte te vertegenwoordigen. De functieverdeling wordt ter kennisgeving gebracht aan de leden en de Alliantie. In gevallen waarin niet voorzien is binnen de statuten of reglementen van de vereniging beslist het bestuur.

De specifieke taak van de voorzitter is:

De voorzitter heeft geen doorslaggevende maar wel een bindende rol.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur

alsmede de algemene ledenvergadering.

Is contactpersoon en vertegenwoordigd het bestuur naar derden.

De voorzitter draagt zorg voor de samenstelling van de agenda.

De voorzitter kan de agendapunten die besproken moeten worden inleiden en is in staat hierover zijn of haar mening te geven. De voorzitter kan in specifieke gevallen echter ook de uitleg delegeren.

Nadat een ieder de gelegenheid heeft gehad tot zijn inbreng geeft de voorzitter een samenvatting en formuleert de besluiten.

De voorzitter houdt toezicht op het uitvoeren van de besluiten van de vereniging.

De voorzitter bewaakt de orde tijdens de vergaderingen en voorkomt onderlinge gesprekken van bestuursleden of leden tijdens de vergaderingen.

Bij ordeverstoring kan de voorzitter de betreffende persoon het woord ontnemen of hem verzoeken de vergadering te verlaten. Bij weigering van dit verzoek schorst de voorzitter de vergadering. De voorzitter coördineert de bestuurswerkzaamheden en draagt er zorg voor dat besluiten binnen de gestelde tijdsduur en volgens de vastgestelde procedure worden uitgevoerd.

Uitgaande stukken worden door de voorzitter (mede)ondertekend.

De voorzitter draagt bij het neerleggen van zijn functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn opvolger of het bestuur.

De specifieke taak van de secretaris is:

De secretaris draagt zorg en is respectievelijk verantwoordelijk voor:

Het uitbrengen van de agenda van bestuurs- en ledenvergaderingen.

Behandeling van bestuur– en verenigingstukken.

De notulen van de vergaderingen.

Beheer van het archief.

Het rooster van aftreden.

De vergaderschema’s.

Verzorging van het jaarverslag (dit kan hij of zij ook overdragen aan een lid van het bestuur of een PR medewerker).

Zorgt voor een bijgewerkte lijst met namen en adressen alsmede de samenstelling van het bestuur , dit kan hij of zij ook overdragen aan een lid van het bestuur of van buiten het bestuur, deze dient dan wel regelmatig contact te hebben met het dagelijks bestuur en dient daar ook verantwoording af te leggen.

De secretaris is bevoegd om, in overleg, taken te delegeren naar bestuursleden.

Het verzorgen van de correspondentie en andere communicatiemiddelen van de vereniging.

De secretaris draagt bij het neerleggen van zijn functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn opvolger of het bestuur.

De specifieke taak van de penningmeester is:

Beheert de financiën en verzorgt de financiële administratie.

Verzorgt het financiële jaarverslag en de begroting.

Doet regelmatig verslag aan het bestuur over de financiële situatie.

Het innen van vorderingen en het betalen van schulden van de vereniging.

Het dagelijks beheer van geldmiddelen.

Laat het financiële jaarverslag contoleren door een accountant of administratie kantoor.

Plaatsvervangers dagelijks bestuur

Bij afwezigheid van lange of korte duur wijst het bestuur desgewenst een plaatsvervanger aan.

Bij tussentijds aftreden of overlijden van een lid van het dagelijks bestuur treed de plaatsvervanger voor maximaal zes maanden in functie.

Hierna zal het bestuur een nieuw dagelijks bestuurslid benoemen.

De penningmeester draagt bij het neerleggen van zijn functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn opvolger of het bestuur.

Besluitvorming

Het bestuur neemt zijn besluiten bij gewone meerderheid.

Het bestuur kan alleen besluiten nemen wanneer tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Het bestuur kan alleen besluiten nemen over onderwerpen die in de oproeping zijn medegedeeld.

Zijn ter vergadering alle bestuursleden aanwezig dan kunnen over alle onderwerpen, mits met meerderheid van stemmen, besluiten worden genomen.

Stemmingen over personen geschieden te allen tijde schriftelijk.

Indien een bestuurslid dit wenst kan ook over andere zaken schriftelijk woerden gestemd.

Het bestuur kan ook buiten de vergaderingen om geldige besluiten nemen indien alle bestuursleden schriftelijk of per e-mail hebben laten weten het met het ontwerpbesluit eens te zijn.

Adviseur

Het bestuur kan te allen tijde adviseurs inschakelen, deze kunnen met instemming van de voorzitter ter vergadering worden uitgenodigd.

Werkplan, Jaarverslag en Begroting

Het bestuur stelt jaarlijks, voor maart van het nieuwe bestuursjaar , een werkplan vast voor het lopende jaar. Het bestuur stelt jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, een verslag vast van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het werkplan en het jaarverslag worden ter kennis gebracht van de leden en de Alliantie. Het bestuur stelt jaarlijks , in de maand januari van het boekjaar, een begroting vast.

De begroting wordt ter kennisgeving gebracht aan de Alliantie en de Gemeente Almere (dit i.v.m. de subsidie). Het bestuur stelt jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, het financieel verslag vast. Het financieel verslag wordt na vaststelling ter kennisgeving gebracht aan de Alliantie en de gemeente Almere (dit i.v.m. de subsidie).

Ontslag

Een verzoek tot ontslag van een bestuurslid van de vereniging uit zijn/haar functie kan alleen aan de vereniging kenbaar gemaakt worden in en behandeld worden door de Algemene Leden Vergadering.

Dit verzoek wordt ingediend op de volgende wijze:

Door het bestuur, ingevolge een meerderheidsbesluit.

Door tenminste 25 leden van de vereniging.

Het verzoek tot ontslag dient schriftelijk en met redenen omkleed bij het secretariaat van de vereniging worden ingediend.

Het bestuur van de vereniging draagt er zorg voor dat het verzoek op de agenda van de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering geplaatst wordt.

Deze vergadering wordt binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek tot ontslag gehouden.

De Algemene Leden Vergadering is gehouden elk verzoek tot ontslag te behandelen overeenkomstig het bepaalde van artikel….van dit reglement.

Hangende de procedure blijft het bestuurslid, tegen wie een verzoek tot ontslag is gericht, volledig in functie, tenzij het bestuur van de vereniging anders beslist. Van deze beslissing stelt het bestuur de betrokkenen binnen drie maal vierentwintig uur op de hoogte. Zij draagt echter dan tevens zorg dat binnen een termijn van vier weken een Algemene Leden Vergadering bijeen wordt geroepen.

Een voorlopige ontzetting door het bestuur en een definitieve uitspraak tot ontzetting van de Algemene Leden Vergadering treden in werking na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van deze beslissing van het secretariaat van de vereniging.

Van alle bij dit reglement voorgeschreven en gereglementeerde verzoeken wordt door het bestuur per omgaande aan betrokkenen bericht van ontvangst gegeven.

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering is bevoegd d.m.v. het indienen van amendementen, moties of eigen initiatiefvoorstellen een duidelijke inbreng te leveren in het besturen van de vereniging.

De bewonerscommissies

De bewonerscommissies zijn volledig onafhankelijk van de vereniging als het gaat om complex- en wijk gebonden kwesties. Over deze wijk gebonden kwesties treden zij zelfstandig in overleg met de corporatie, gemeente en andere instanties.

De bewonerscommissies benoemen zelf hun bestuur.

De bewonerscommissies zijn bevoegd en verplicht zelf de voor hen beschikbare subsidie(s) aan te vragen bij de gemeente Almere en hierover verantwoording af te leggen aan de gemeente Almere.

De gebiedsindeling van de bewonerscommissies worden in overleg met de verhuurder vastgesteld.

De erkenning, rechten en verplichtingen van de bewonerscommissies worden vastgelegd in een afzonderlijke participatiereglement.

Het bestuur wijst uit zijn midden per bewonerscommissie een vaste contactpersoon aan.

Huurders, bewoners en derden

Huurders, bewoners en derden kunnen donateur worden van de vereniging. Hiermee betuigen zij hun steun aan de vereniging.

Het bestuur kan speciale bijeenkomsten en service voor donateurs in het leven roepen.

De leden van de vereniging kunnen te allen tijde aan de vereniging persoonlijke vragen en problemen op het gebied van wonen in de ruimste zin aan het bestuur van de vereniging voorleggen.

Het bestuur is gehouden tot geheimhouding van persoonlijke problemen van de betrokkene voor zover dit de oplossing van de problemen niet in de weg staat.

Huurders en bewoners van de lokale vestiging kunnen dergelijke kwesties op een vergelijkbare wijze aan het bestuur voorleggen.

Echter, wanneer er in het complex waar huurder en een bewonerscommissie actief is, verdient het de voorkeur dat de huurder het probleem eerst met de bewonerscommissie bespreekt.

Huurder en bewoners kunnen een beroep doen op bemiddeling of juridische bijstand als het gaat over het begrip ”wonen” in de ruimste zin.

Verzoeken hiertoe dienen schriftelijk en met reden omkleed te worden gericht aan het bestuur van de vereniging door de bewonerscommissie van het complex waarin de huurder woont.

Indien er in het complex waar een huurder woont en geen bewonerscommissie actief is, kan de huurder het verzoek zelf aan het bestuur richten.

De afgevaardigde van de bewonerscommissie in de vereniging geeft en verzoekt om bemiddeling of juridische bijstand van een huurder of bewoner terstond door aan het bestuur.

Het bestuur beslist of de bemiddeling of juridische bijstand aan het betrokken lid wordt verleend.

Het betrokken lid wordt binnen zeven dagen na beslissing over het verzoek om juridische bijstand schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Previous page: Huren  Volgende pagina: Verslagen