Bewonerscommissies

Binnen de Huurders Belangen Vereniging (HBV) de Alliantie Almere zijn nu 3 Bewonerscommissies Actief, zijnde:

   
Almere-Buiten Almere-Stad  
Rumah Melati Poëziestraat  
Voorzitter Voorzitter  
C. Samson P. Bijnsdorp  

   

 

Het doel van de bewonerscommissie:

Een bewonerscommissie heeft tot doel het behartigen van de belangen van de huurders van het complex of complexen die zij vertegenwoordigt met in achtneming van de belangen van alle bewoners van het complex. De bewonerscommissie bevordert een goede communicatie tussen de bewoners van het complex en de Alliantie Almere en streeft ernaar door overleg knelpunten op te lossen en aan wensen tegemoet te komen. Zij betrekt de huurders in het complex daar actief bij door middel van bijvoorbeeld bewonersvergaderingen, nieuwsbrieven, een website en e-mail. Enerzijds om van de desbetreffende bewoners te vernemen welke problemen en wensen er leven, anderzijds om hen te informeren over hoe hun belangen in de relatie met de Alliantie Almere en de HBV worden behartigd. De bewonerscommissie zal zich houden aan de bepalingen zoals die in de overlegwet zijn vastgelegd.

Oprichting van een bewonerscommissie:

Elke huurder, de HBV en de Alliantie kan het initiatief nemen om een bewonerscommissie op te richten. De HBV en de Alliantie Almere ondersteunt iedere initiatief voor het oprichten van een bewonerscommissie in een complex waar nog geen bewonerscommissie actief is. De initiatiefnemers voor de oprichting van een bewonerscommissie maken door middel van een huis aan huis verspreid pamflet hun voornemens voor het oprichten van een bewonerscommissie bekend, stellen elke huurder uit het complex in de gelegenheid zich eveneens kandidaat te stellen. Daarbij wordt aangegeven welke procedure daarbij wordt gevolgd, met inachtneming van het dienaangaande bepaalde in dit artikel. De bewonerscommissie zal tenminste één keer per jaar de bewoners van het complex in de gelegenheid stellen om zich kandidaat te stellen voor de bewonerscommissie. Ook de bewonerscommissie kan de bewoners van het complex benaderen met de vraag wie van de bewoners geïnteresseerd is om deel uit te maken van de bewonerscommissie.
De bewonerscommissie hanteert een reglement van aftreding. Bewoners die zich kandidaat willen stellen doen dat binnen twee weken bij de initiatiefnemers. De kandidaten worden door de HBV uitgenodigd waarin de mogelijkheden, rechten en plichten van een bewonerscommissie worden toegelicht. Hierna kunnen de kandidaten zelf beslissen zich definitief kandidaat te stellen. De definitieve kandidaten worden schriftelijk voorgesteld aan de bewoners van het complex, de commissie wordt aangesteld door de HBV. De bewoners worden uitgenodigd om binnen twee weken gemotiveerde bezwaren tegen de kandidaten kenbaar te maken bij het bestuur van de HBV. Het bestuur van de HBV beoordeelt of de ingediende bezwaren gegrond zijn en daarmee een benoeming als lid van de bewonerscommissie in de weg staat. Wanneer het bestuur van mening is dat de bezwaren gegrond zijn dan zal zij binnen twee weken na het genomen besluit de kandidaat(en) op de hoogte stellen. De bewonerscommissie informeert vervolgens alle huurders van het betreffende complex, het bestuur van de HBV en de Alliantie Almere over de oprichting en het tot stand komen van de bewonerscommissie. Daarbij vermelden zij het postadres, het complex, complexen of straten waarvan zij de belangen behartigt. De bewonerscommissie erkent de HBV als koepel van de bewonerscommissies van de Alliantie Almere en sluit zich daarbij aan.
De bewonerscommissie aanvaardt met die erkenning de rechten en plichten die aan de vereniging verbonden zijn. Ter bevestiging hiervan ondertekenen zij een kopie van dit reglement voor gezien.
De HBV bevestigt de erkenning en aanmelding van de bewonerscommissie schriftelijk aan de bewonerscommissie en aan de Alliantie Almere. De bewonerscommissie verzorgt het verdere contact met de achterban. Indien zich minder dan drie kandidaten zich melden voor de bewonerscommissie dan worden deze als complexvertegenwoordiger(s) geaccepteerd. Bij de oprichting van een bewonerscommissie worden door de commissie en de HBV afspraken gemaakt over de noodzakelijke ondersteuning door HBV Almere. De bewonerscommissie zal één keer per jaar de bewoners van het complex uitnodigen voor een bijeenkomst waarin zij verslag doet van haar activiteiten over het afgelopen jaar en wat zij eventueel voor activiteiten in het komende jaar zal ontplooien. Tevens maakt de commissie aan de bewoners duidelijk wat zij als haar belangrijkste taken in het complex beschouwt. De bewonerscommissie overlegt minstens twee keer per jaar met de gebiedscoördinator van de Alliantie Almere die de gesprekspartner is voor de bewonerscommissie. Als voorbereiding van dit overleg vergadert de bewonerscommissie om agendapunten voor te stellen/door te spreken. In het voorjaar zal er overleg plaatsvinden tussen de bewonerscommissie en de gebiedscoördinator Alliantie Almere over de servicekosten van het complex en in het najaar over de onderhoudsplanning .

Financiële Bijdrage Bewonerscommissie:

De financiële bijdrage waar een bewonerscommissie jaarlijks recht op heeft wordt als volgt vastgesteld: Elke bewonerscommissie krijgt een vast bedrag van €250 jaarlijks + €1,00 per woning die valt onder het werkgebied van de bewonerscommissie. Het maximale bedrag wat de bewonerscommissie kan krijgen is € 700. Een bewonerscommissie mag een financieel overschot hebben dat maximaal gelijk is aan de jaarlijkse bijdrage. De bewonerscommissie heeft een kascommissie die goedkeuring geeft ten aanzien van de financiële afhandeling. De bewonerscommissie zal aan het eind van het jaar aan de HBV een schriftelijke verantwoording geven van de uitgaven die in het betreffende kalenderjaar zijn gedaan en een begroting voor het komende jaar. De HBV zal de financiële rapportage beoordelen en in overleg brengen met de Alliantie Almere. Na goedkeuring van de Alliantie Almere zal de begroting worden vastgesteld.

Previous page: Servicekosten  Volgende pagina: Over ons