Nieuws

dec 9, 2015

Drie wijzigingen voor huisvestingsverordening


Het college van burgemeester en wethouders heeft een drietal wijzigingen voorgesteld aan de gemeenteraad met betrekking tot de Huisvestigingsverordening Almere 2015. Dit naar aanleiding van bezwaren van de drie Almeerse woningcorporaties en de samenwerkende huurdersorganisaties.

De gemeenteraad heeft op 2 juli een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Sindsdien heeft de raad brieven ontvangen van de corporaties en huurdersorganisatis. Daarin maken zij bezwaar tegen een aangenomen amendement, dat woningzoekenden uitsluit voor woningen onder de tweede aftoppingsgrens voor huurtoeslag, wanneer zij gezien hun inkomen geen recht hebben op huurtoeslag. Met name één- en tweepersoonshuishoudens met een iets hoger inkomen worden daardoor gedupeerd. De voor hen relevante aftoppingsgrens ligt op de eerste aftoppingsgrens van 576 euro. De verordening bepaalt dat zij pas in aanmerking komen voor een woning boven de tweede aftoppingsgrens. Die ligt op 618 euro, dus 42 euro hoger. 

Het college heeft de raad in een brief laten weten aan de bezwaren tegemoet te willen komen, zonder afbreuk te doen aan het doel van het amendement, namelijk dat vrijkomende woningen onder de tweede aftoppingsgrens terecht komen bij de woningzoekende die recht hebben op huurtoeslag. Met het raadsvoorstel wordt die belofte ingelost. Er worden drie wijzigingen voorgesteld door middel van een partiële herziening van de verordering. De eerste wijziging houdt in dat bij woningen onder de tweede aftoppingsgrens voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag (in plaats van uitsluiting van mensen zonder recht op huurtoeslag). De tweede wijziging heeft betrekking op de rangorde van de voorrangsbepalingen. Bij woningen onder de 2e aftoppingsgrens wordt de relatie huur-inkomen belangrijker. De derde wijziging betreft technische aanpassingen in verband met een gewijzigde wet- en regelgeving.